ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a GATEWAY Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.goroglaszlo.hu honlapon keresztül nyújtott „konferenciák szervezése és ELIT KLUB tagsági rendszer működtetése” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatás nyújtói

  • Név: Gateway Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 1162 Budapest, Ákos utca 37. 2. ép.
  • Cégjegyzékszám: 13-09-274295
  • Adószám: 23775620-2-42
  • Email cím: hello@goroglaszlo.hu
  • Telefonszám: +36-30-655-0142

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Konferencia szervezés és ELIT KLUB tagsági rendszer működtetése” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható vagyonteremtéssel kapcsolatos ismereteket, ezzel kapcsolatosan konferenciákat szervez, és ELIT KLUB tagsági rendszert üzemeltet a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse a vagyonteremtés legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva befektetési biztonságot, ill. profit növekedést érhetnek el.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a vagyonteremtéssel kapcsolatos konferenciák szervezésével és ELIT KLUB tagsági rendszer működtetésével kapcsolatos Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában a konferencia való részvétel és az ELIT KLUB –on belül digitális könyvek, tájékoztatások, és képernyő oktató videók hozzáférhetősége (videók, egyéb tananyagok). A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Gateway Markets Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a vagyonteremtéssel kapcsolatos információs szolgáltatások (konferenciák szervezése, ELIT KLUB tagság) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „MOST CSAK EZT KÉREM!, IGEN EZT KÉREM!, LEGJOBB VÁLASZTÁS!” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag egy összegekben megfizetheti.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Gateway Markets Kft. egyetemlegesen felelős.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.goroglaszlo.hu/ weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „MOST CSAK EZT KÉREM!, IGEN EZT KÉREM!, LEGJOBB VÁLASZTÁS!” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Regisztráció visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A díjazás mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató STANDARD CSOMAG: 9.900 Ft bruttó, PLUS CSOMAG: 14.900 Ft bruttó, PRÉMIUM EXTRA CSOMAG: 19.900 Ft bruttó megbízási díjra jogosult azzal, hogy a szerződés megkötését követően a megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, BARION üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltató a megrendelést követően, az esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

8. Számlázás

A megbízási díj levonását követően 8 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet E-mail -en keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 8 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9. Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@goroglaszlo.hu email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

10. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Szolgáltató a teljes megbízási díjat a Tag bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

11. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

12. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

13. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.goroglaszlo.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

14. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

15. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

16. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

17. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@goroglaszlo.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
Budapest, XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője:
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Továbbá:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály:
Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

18. A Szolgáltató által igénybevett tárhely szolgáltató adatai:

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.goroglaszlo.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

Szerzői jogok

WPengine.com
504 LAVACA STREET, SUITE 1000
AUSTIN, TX 78701

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.goroglaszlo.hu/aszf.php weboldalon.

1.sz. melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT – GATEWAY CONSULTING KFT.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Gateway Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1162 Budapest; Ákos utca 37/2., Cégjegyzékszám: 13-09-153380; Adószám: 23775620-2-42) által a www.goroglaszlo.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Gateway Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1162 Budapest Ákos utca 37. 2. ép.
Telefonszám: +36306550142
Email cím: hello@goroglaszlo.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-59075/2012.

3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:
Név
Lakcím
Telefonszám
Email cím

3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.goroglaszlo.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és www.goroglaszlo.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók törléséig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A www.goroglaszlo.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Cég bejegyzés dátuma: 2016.10.31.

6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3) A www.goroglaszlo.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:
WPengine.com
504 LAVACA STREET, SUITE 1000
AUSTIN, TX 78701

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Levelezési cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10 .
Email: hello@goroglaszlo.hu

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.goroglaszlo.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

2019. június 7.